Darrera sessió ordinària del Consell Usuaris

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’USUARIS DEL CEAM DE GANDIA

08/ 2018

3 d’Octubre del  2018

 

 

 

En La Sala d’Actes de la Casa de Cultura Municipal “Marqués González de Quirós”, es reunixen, a les onze hores del dia de la data, el Consell d’Usuaris del CEAM de Gandia, Sota la presidència de Rosa Mª Gila Cerro, representant de l’Entitat titular del Centre i amb les absències dels representants dels usuaris marcats amb una X, . Es declara obert l’acte i de conformitat amb l’orde del dia, s’inicia la sessió.

PRIMER.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.-

SEGON.- Estat Obres de reforma CEAM 1a Fase i actuacions relacionades-

La directora informa que les obres estan discorrent dins dels terminis establits. Ahir mateix va començar la nova divisió de la Sala d’Usos múltiples que en breus dies estarà llesta. Esta modificació no estava inclosa en les obres de reforma licitades. La resta de la reforma, transcorre dins dels terminis previstos.

S’ha procedit a instal·lar el mobiliari nou en l’aula d’informàtica, així com un aire condicionat individualitzat per a esta sala, a falta de la connexió elèctrica.

TERCER.- Previsible inici de curs.-

Una vegada finalitzada la fase d’inscripcions, sorteig i exposició pública dels llistats d’admesos i llistes d’espera., l’inici de curs, està pendent de la finalització de les obres,

La previsió és que els cursos i tallers s’inicien entre l’última setmana d’octubre i la primera de novembre. L’única activitat que no es veu afectada per les obres de remodelació és la teràpia aquàtica que començarà amb normalitat el pròxim 16 d’octubre.

La previsió és habilitar primer la nova zona de banys i la perruqueria de cavallers, per a posteriorment posar en funcionament la resta d’aules remodelades.

QUART.- Precs i preguntes-

La directora informa que amb independència dels cursos consolidats, s’oferixen uns tallers extres, el taller d’Estimulació de les Emocions a hores d’ara, només té inscrites 5 persones, en cas de no inscriure’s un número suficient, no s’impartirà.

En la sessió anterior es va informar dels canvis introduïts, amb el canvi de monitors en Anglés i Manualitats, així com els canvis en informàtica que passa a ser quadrimestral i dos alumnes per ordinador.

En un altre orde de coses s’informa que se’n va a procedir a realitzar la campanya de vacunacions amb personal que aportaran els Centres de Salut, la previsió és que a partir del 15 d’octubre es posarà en cartell informatiu i períodes de sol·licitud de cita prèvia.

I sense més assumptes que tractar, s’alça la sessió, sent les 12:00 hores de dia del seu començament.

El secretari del Consell d’Usuaris