Termalisme Valencià 2023

SOL·LICITUD BALNEARIS

COMUNITAT VALENCIANA

Es convoquen 8.259 places en dues temporades (alta i baixa) per a participar en el programa de termalisme valencià l’any 2023, a desenvolupar en els balnearis adjudicataris dels contractes formalitzats per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Persones interessadas/requisits:

1. Sol·licitud presentada dins del termini establit.

2. Ser major de 65 anys, o tindre complits els 60 sent pensionista del sistema públic.

3. Tindre complits els 60 anys i amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.

4. Estar empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.

5. No patir malaltia infectocontagiosa, poder valdre’s per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar les normes de convivència.

6. Per a els/les sol·licitants que precisen l’ajuda d’un acompanyant, serà necessària una discapacitat igual o superior al 65%.

7. Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits en els punts 4 i 5 anteriorment citats.

8. Pot ser beneficiari del programa un familiar a càrrec (fill/a) amb discapacitat igual o superior al 33% i depenga dels pares, sempre que ocupe llit supletori en la mateixa habitació.

9. El compliment dels requisits vindrà referit al moment de presentació de la sol·licitud corresponent.

Termini de presentació:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 6 mesos des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV núm. 9574 bis -14/04/2023).

Registre:

Registre General de l’Ajuntament de Gandia AMB CITA PRÈVIA (Telèfon: 962959400).

Documentació:

Sol·licitud: termalisme 2023

Llistat de Balnearis: 21470-Anexo_I_Termalismo_2023