PROGRAMA TERMALISME VALENCIÀ

TERMALISME VALENCIÀ


INTERESSATS/SOL·LICITANTS:

 

a) PERSONES DE 65 ANYS O MÉS.


b) PERSONES DE 60 ANYS O MÉS, pensionistes del Sistema de Seguretat Social o de classes pasives.

 

c) Persones de 60 anys o més amb discapacitat igual o superior al 33%.

 

d) Podran assistir els cònyuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys i complisquen els requisits establits.


e) També podran participar en el programa els fills de les persones beneficiàries recollits en els apartats anteriors, sempre que siguen discapacitats en un grau igual o superior al 33%, resulte impossible que queden a  cura d’altres persones i depenguen dels seus pares. En tot cas aniran acompanyats i compartiran habitació amb els seus pares.

 

REQUERIMENTS:

a) Estar empadronat en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.


b) Precisar els tractaments termals sol·licitats i mancar de contraindicació mèdica per a la recepció d’aquests.


c) Poder
valdre’s per si mateixos per a les activitats de la vida diària.


d) No patir
trastorn s mental s o de conducta que puguen alterar la normal convivència dels usuaris en els establiments hotelers i termals, ni malaltia infecte contagiosa.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Fins al 31 d’Octubre de 2020.