Presentació

Entrada principal CEAM Gandía

El projecte de transformar els antics Llars del Pensionista, transferits per l’IMSERSO a la Generalitat, en centres d’atenció especialitzada sorgeix l’any 1996.

En ser les Llars del Pensionista centres d’oci i convivència i correspondre per llei als ajuntaments prestar aquests serveis socials generals, la Generalitat es troba davant la disjuntiva de transferir als municipis o aprofitar la seva ubicació i infraestructura tant en instal·lacions com en personal per, des d’una perspectiva innovadora, donar un gir en la forma de prestar serveis a la gent gran, passant d’una actitud passiva de deixar transcórrer les coses, a una intervenció positiva i activa.

A la Comunitat Valenciana es posa en marxa un programa pioner en l’àmbit nacional, consistent en la transformació dels antics Llars del Pensionista en Centres Especialitzats d’Atenció als Majors, configurats com centres de dia destinats a oferir serveis especialitzats sociosanitaris, amb caràcter informatiu, preventiu, rehabilitador i social. Establint-se com unitats d’informació i assessorament de Programes de la Generalitat Valenciana, prestació de serveis integrals de prevenció, manteniment de la salut, rehabilitació, treball social, formació i promoció social.

Els serveis i activitats que ofereixen els CEAM vénen a suplir en gran manera la demanda de places de vàlids en centres residencials. Prestant més serveis que en les esmentades residències i arribant a un nombre molt superior d’usuaris / es, als quals es tracta de mantenir el major temps possible integrats tant en el seu entorn familiar com social. Evitant el desarrelament i el xoc emocional que representa l’ingrés en una institució residencial. Tot això, unit a la satisfacció de l’usuari / a, dóna com a resultat un estalvi econòmic en els pressupostos, ja que a més s’aconsegueix alentir i disminuir el ritmes de sol • licituds d’ingressos en residències assistides i institucions hospitalàries.