Protocols de funcionament

Índex:

 

1. NORMES PER A L’ INICI DE L’ ACTIVITAT DELS CENTRES D’ ATENCIÓ ESPECIALITZADA ALS MAJORS.

2. REGULACIÓ I FUNCIONS DEL CONSELL D’ USUARIS.

3. PROCEDIMIENT D’ ADMISIÓ D’ USUARIS EN EL CENTRE.

4. REGULACIÓ ECONÒMICA DELS POSSIBLES FONS DEL CONSELL D’ USUARIS.

5. HORARI D’ APERTURA DELS CENTRES.

6. REGULACIÓ SERVEIS DE CAFETERIA I MENJADOR.

7. PROCEDIMIENT D’ADMISSIÓ ALS DIVERSOS PROGRAMES D’ ACTIVITATS O GRUPS .

8. REGULACIÓ SERVEIS DE PERRUQUERIES.

9. RÈGIM DE CONVIVÈNCIA.

10. DATES PER A L’ELECCIÓ DEL CONSELL D’ USUARIS.

11. CELEBRACIÓ DE REUNIONS GENERALS.


PROTOCOL Nº. 1

DATA: 1 de febrer de 1996

ASSUMPTE: NORMES PER L’INICI DE L’ACTIVITAT DELS CENTRES D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA A LA GENT GRAN.

ÀMBIT: direccions territorials i directors de CEAM.

Per tal de poder iniciar l’activitat en l’experiència de Centres Especialitzats d’Atenció als Majors als Centres de Dr Waksman, Gandia i Paterna i els que en endavant s’uneixin a aquests, es dicten les normes següents:

PRIMERA: S’autoritza, als centres esmentats anteriorment, a l’inici de les activitats pròpies de centre de dia d’atenció preventiva reflectides en el PROJECTE DE CENTRES ESPECIALITZATS D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN de desembre de 1995 i que s’adjunta al present protocol.

SEGONA: La normativa per la qual es regularà des de la Direcció General de Serveis Socials el funcionament d’aquests centres, s’anirà dictant a través de Protocols.

TERCERA: Fins que es constitueixin definitivament els Consells d’Usuaris que figuren en el projecte dels CEAM, els membres de les actuals juntes de Govern passaran a exercir les funcions dels representants d’Àrea i del Consell d’Usuaris recollides en el protocol corresponent.

Pujar

 

PROTOCOL Nº . 2

DATA: 26 DE FEBRER DE 1996

ASSUMPTE: REGULACIÓ I FUNCIONS DEL CONSELL D’USUARIS.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’USUARIS

PRIMER. – El Consell d’usuaris és l’Òrgan de participació dels usuaris en el funcionament del Centre .

SEGON . – Anualment es procedirà a l’elecció dels representants dels usuaris en el Consell .

TERCER. – Dins de cada activitat o grup d’usuaris es triarà per i entre els seus integrants anualment un delegat .

QUART . – Com a representants de l’Administració en el Consell s’integraran el director i el Assistent Social del Centre .

CINQUÈ . – Igualment podrà formar part del Consell d’ Usuaris un representant de l’Ajuntament de la localitat on estigui ubicat el Centre , sent desitjable que aquesta representació sigui exercida pel responsable dels serveis socials del municipi o zona .

SISÈ . – El personal tècnic del centre podrà ser requerit perquè participi en les reunions del Consell , quan els temes a tractar ho necessitin .

FUNCIONS DELS DELEGATS :

- Els delegats de cada activitat o grup tindran com a funció primordial recollir i derivar cap a l’Entitat titular del Centre , les demandes , suggeriments i propostes que els siguin transmeses pels components del grup o activitat per la qual han estat elegits .

- Hauran col · laborar tant amb el personal , com amb els usuaris per facilitar el correcte funcionament del seu grup o activitat .

- Seran els encarregats de transmetre als components del seu grup o activitat tota la informació d’interès per a ells .

- Col · laboraran dins la seva competència , amb la Direcció del Centre per facilitar el correcte funcionament del mateix i la consecució dels fins socials encomanats .

CONSELL D’USUARIS :

- Elevar a la Direcció del Centre els suggeriments oportuns per al bon funcionament del mateix .

- Vetllar pel compliment de les normes establertes, per al funcionament dels diferents grups i activitats de cada Àrea de Treball .

- Conèixer els programes d’actuacions del Centre , proposar criteris i col · laborar en el desenvolupament dels mateixos .

- Fomentar les relacions de convivència i participació dels usuaris en el Centre.

- Estimular la solidaritat entre els usuaris impulsant i procurant la participació en la comunitat .

- Imposar les sancions per faltes lleus i greus i proposar per a la seva resolució les de caràcter molt greu .

- Proposar les normes de règim interior que complementin els Protocols de funcionament del Centre , d’acord amb les directrius que l’Entitat Titular establisca a este efecte .

- Elegir els tres membres del Consell encarregats de custodiar els fons econòmics aliens al pressupost oficial del Centre , controlant i determinant el destí dels mateixos .

- Divulgar les prestacions , serveis, recursos i activitats existents en el Centre destinades als Majors.

- Rebre informació dels actes i activitats que es realitzen en el Centre.

- Promoure els homenatges, mencions honorífiques , concessió de plaques , etc . en favor d’aquelles entitats o persones que per la seva col · laboració o actuació destacada mereixi tal distinció .

- Qualsevol altra que li sigui atribuïda per normes reglamentàries o es desprenguin de la seva naturalesa com a òrgan de participació col · laboració i assessor .

PROCÉS D’ELECCIÓ DELS DELEGATS

PRIMER. – Amb una antelació mínima de 15 dies , es convocarà la data d’elecció de cada delegat dins del seu grup o activitat .

SEGON. – En els grups o activitats que per participar-hi necessiten una inscripció prèvia, els electors i elegibles seran els integrants dels mateixos .

TERCER. – En les activitats que no tinguin inscripció prèvia , es realitzarà un llistat dels usuaris d’aquestes que vulguin participar en l’elecció del delegat del seu grup . El període d’inscripció , s’iniciarà l’endemà de la publicació de la data de la votació i fins a un dia abans d’aquesta.

QUART . – Els electors podran votar a qualsevol membre del grup , sent el mes votat el que ostenti la delegació d’aquest .

CINQUÈ . – En cas de renúncia o vacant per qualsevol motiu , la delegació passarà a ostentar el següent més votat dins del seu grup i així successivament . Els empats es resoldran aa favor de més antic com a usuari del Centre i en cas de persistir l’empat la representació correspondrà al de més edat .

FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL

PRIMER. – El Consell es reunirà una vegada al mes en sessió ordinària . En sessió extraordinària podrà reunir tantes vegades com s’estimi oportú i la urgència dels temes a tractar ho requereixi .

SEGON . – La convocatòria a les reunions la realitzarà l’Administració a través dels seus representants en el Consell.

TERCER . – La representació dels usuaris en el Consell no podrà ser delegada en cap altre usuari .

QUART . – Les deliberacions seran moderades pel director del centre o persona de l’Administració en qui delegui .

CINQUÈ . – En els temes o propostes presentades i que necessiten votació , aquesta figurarà en la corresponent acta amb el nombre de vots obtinguts .

SISÈ . – Els acords que prengui el Consell , dins les seves competències , han de ser assumits per tots els seus membres . Cap acord podrà anar en contra de les normes establertes per l’Entitat titular .

SETÈ . – Els membres del Consell d’Usuaris no podran prendre unilateralment iniciatives que competeixin a aquest, si no és per extrema necessitat i urgència , havent de ser tractada en la posterior reunió del Consell .

Pujar

 

PROTOCOL Nº . 3

DATA: 1 D’ABRIL DE 1996

ASSUMPTE: Procediment d’admissió d’usuaris en el Centre,

Per tal de regular l’accés a les instal.lacions dels centres d’atenció especialitzada als Majors s’estableix el procediment següent:

PRIMER: L’interessat emplenarà la corresponent sol licitud d’admissió acord a l’imprès que s’adjunta com a annex I.

SEGON: Un cop comprovat que compleix els requisits exigits, s’expedirà document acreditatiu (conforme al’annex II) de l’admissió com a usuari.

TERCER: En el moment del lliurament de l’esmentat document s’oferirà al nou usuari una informació el més completa possible dels programes i serveis del Centre.

Pujar

 

PROTOCOL Nº . 4

DATA: 1 D’ABRIL DE 1996

ASSUMPTE: Regulació econòmica dels possibles fons del Consell d’Usuaris.

Tenint en compte que els anteriors representants dels usuaris disposaven de fons procedents de diferents fonts de finançament, es considera imprescindible regular, tant la utilització dels existents com els que en el futur puguin generar-se.

PRIMER: Aquests fons podran ser destinats únicament a la realització d’activitats, adquisicions o millores dels centres, tenint sempre en compte la funció social que aquests han de complir.

SEGON: Fora del pressupost oficial del Centre, únicament es podran demanar recursos econòmics a través de subvencions d’altres organismes, entitats públiques o privades sempre avalades pels documents corresponents.

TERCER: No podran realitzar-se en el centre ni en nom seu, cap tipus de publicitat i / o activitat comercial que comporti un benefici econòmic per als usuaris, el centre o els seus organitzadors.

QUART: A les Festes Nadalenques, tenint en compte la tradició existent, i ajustant-se a la normativa vigent, es podrà realitzar Loteria Nacional.

CINQUÈ: Els viatges i excursions que es realitzin dins dels programes d’activitats del Centre, no podran portar cap tipus de recàrrec. Les bonificacions o descomptes han de redundar sempre en benefici de l’usuari participant en elles.

SISÈ: Dins del Consell s’elegiran tres membres que seran els encarregats mancomunadament de custodiar els fons econòmics aliens al pressupost oficial del Centre, així com del seu control a través dels corresponents llibres i documents legalment necessaris.

SETÈ: El Consell controlarà i determinarà la destinació d’aquests fons, tenint sempre en compte la funció social que els centres han de complir.

Pujar

 

PROTOCOL Nº. 5

DATA: 1 D’ABRIL DE 1996

ASSUMPTE: Horaris d’obertura dels Centres.

PRIMER: Els horaris d’obertura dels centres quedaran establerts de la manera següent:

Dilluns a divendres: de 9:30 a 20:00 hores.

SEGON: Durant el dissabte, els diumenges i festius i fins que els municipis on estan ubicats els centres es facin càrrec progressivament de les activitats d’oci i convivència l’obertura la podran realitzar els membres del Consell d’Usuaris que voluntàriament vulguin agafar aquest compromís, atenint-se a les següents normes:

Dissabte a la tarda l’horari serà de 15:00 a 20:00 hores.

Els diumenges i festius l’horari serà:

Matí de 10:00 a 13:00
Tardes de 15: 00 a 20:00.

Els membres del Consell que es responsabilitzin de l’obertura del Centre es veuran obligats a controlar en tot moment i pels mitjans més idonis que la capacitat màxima autoritzada pels tècnics en matèria de “AFORAMENT” no sigui sobrepassada en cap moment, a efectes de garantir la seguretat exigida per la normativa vigent.

Han de controlar i posar especial cura en el correcte funcionament dels sistemes d’Alarmes de l’edifici, de robatori, detecció i extinció d’incendis i que no es obstrueixin les vies d’evacuació dels edificis.

El Centre disposarà d’un “Pla d’Emergència i Evacuació” per utilitzar en cas necessari.

En cas d’emergència han de donar avís urgent als serveis que siguin necessaris per solucionar els problemes detectats.

Les instal.lacions del Centre, com ara la calefacció, o altres que puguin comportar un cert risc, només podran ser manipulades per les persones que disposen de suficient informació per a això i s’autoritzin expressament pel Director del Centre.

L’obertura del Centre per membres del Consell es veurà subjecta igualment a les següents condicions:
La decisió de fer-se càrrec de l’obertura del centre haurà de prendre en una sessió del Consell d’Usuaris en què figuri aquest tema en un punt de l’ordre del dia

L’acord assolit ha de ser aprovat per majoria, fent-ho constar en l’acta d’aquesta sessió, on es reflectiran a més les persones que es responsabilitzen de l’obertura del Centre.

L’autorització de l’obertura del Centre el dissabtes tarda, diumenges i festius, estarà supeditada al fet que la majoria dels representants dels usuaris en el Consell es responsabilitzin solidàriament d’aquesta obertura, atenint-se a les normes establertes.

Els membres del Consell que adquireixin aquest compromís hauran d’emplenar i signar en l’imprès que s’adjunta com a annex I, i no podrà transferir a altres persones aquesta obligació, responsabilitzant-se personalment del compliment del que s’ha acordat, així com d’utilitzar adequadament les instal.lacions, respectar l’horari establert d’obertura i tancament i les mesures de seguretat a què es fa esment en aquestes normes. Igualment hauran de vetllar pel compliment de les normes de convivència i respecte mutu dels usuaris del Centre.

A l’efecte de poder garantir el control i funcionament adequat del centre, caldrà establir-se els torns corresponents, responsabilitzar-se i romandre com a mínim un membre del Consell i un delegat per a l’obertura del mateix els dissabtes tarda, diumenges i festius.

El director informarà als que es facin càrrec de l’obertura i tancament del local de tot el que necessiten, pel que fa a l’ús de les instal lacions i de qualsevol altre aspecte que al seu judici sigui necessari per al correcte funcionament del Centre.

Els encarregats de l’obertura han d’informar la direcció del Centre de forma immediata de les anomalies, incidències, o irregularitats que s’hagin produït durant el període en què s’ha fet responsable.

En cap cas haurà de cobrar diners als usuaris per accedir al Centre, ni realitzar activitats o actes que impliquin un incompliment de la normativa vigent.

ANNEX I

DEL PROTOCOL N º. 5 DE DATA 1996.01.04 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS

De conformitat amb la sessió del Consell d’Usuaris del Centre Especialitzat d’Atenció als Majors de _____________, en la reunió de data ____________________ en què figurava en el seu ordre del dia l’obertura del Centre els dissabtes, festius i diumenges i atès que aquesta decisió compta amb el suport i la responsabilització solidària de la majoria, segons consta en l’esmentada sessió.

D. ___________________________________________, Membre de l’esmentat Consell es compromet a responsabilitzar-se del centre els dies _____________________________ en les condicions establertes pel Protocol núm. 5 de la Direcció General de Serveis Socials d’1 d’abril de 1996.

I perquè consti signo la present a ______________ a__________de_______________________ de 1.9_____.

 

Pujar

 

PROTOCOL Nº. 6

DATA: 1 D’ABRIL DE 1996

ASSUMPTE: REGULACIÓ SERVEIS DE CAFETERIA I MENJADOR.

HORARIS I DIES DE SERVEI

PRIMER .- L’horari de cafeteria serà de 9:30 del matí a 20:00 hores Els menjars es serviran a partir de les 13 hores.

SEGON .- Durant l’horari de Menjador, no hi haurà servei de cafeteria si així s’estima oportú per la Direcció del Centre per a un bon funcionament del Menjador.

PREUS

PRIMER .- Els preus de la Cafeteria i Menjador s’han d’incrementar cada any, segons l’IPC oficial. El director de cada centre serà l’encarregat de realitzar els càlculs necessaris i de confeccionar les corresponents llistes que li seran lliurades al Concessionari perquè aquests figuren en lloc visible amb la signatura del responsable del centre i el segell oficial d’aquest.

SEGON .- El Concessionari no podrà incrementar cap preu ni deixar de tenir cap producte dels figurats a la llista de preus, sota cap concepte, si no és amb autorització per escrit de la Direcció del Centre, que al seu torn té l’obligació de fer-ho de figurar en el llistat corresponent.

TERCER .- Els productes que no figuren en la llista de preus, el Concessionari podrà demanar autorització per a la inclusió proposant els preus que estimi oportuns que seran estudiats i autoritzats per la Direcció del Centre.

QUART .- El menú del dia no podrà ser variat a petició d’un usuari, i per a tots el mateix. Si dins del menú, inclòs les postres, algun usuari demana modificació, el concessionari no està obligat a donar-lo, i en cas de fer-ho, podrà incrementar el preu prèvia autorització de la Direcció del Centre.

CINQUÈ .- Serà necessari treure i pagar diàriament el tiquet del menjar abans de les 11 del matí. En cas d’anular la menjar abans d’aquesta hora, podrà recuperar el seu import, perdent la totalitat si l’anul • lació és posterior a l’hora esmentada.

DIVERSOS

PRIMER .- El servei de menjador no podrà ser utilitzat per persones que no siguin usuaris o personal de centre, llevat d’autorització del director en casos excepcionals.

SEGON .- El Concessionari de Cafeteria no està obligat a servir a les taules els productes de cafeteria, havent de ser retirats de la barra dels serveis si es volen consumir en aquestes. Si estarà obligat el concessionari a tenir en correcte estat de neteja les taules i recintes destinats a Cafeteria-Menjador.

Pujar

 

PROTOCOL Nº. 7

DATA: 1 D’ABRIL DE 1996

ASSUMPTE: Procediment d’admissió en els diferents programes activitats o grups.

PRIMER: L’interessat emplenar l’imprès d’inscripció corresponent.

SEGON: En els casos que es requereixi de presentar informe del seu metge de capçalera, especialista i / o passar la pertinent revisió pel metge del centre.

TERCER: Els impresos d’inscripció s’han d’ajustar als models que s’adjunten al present protocol.

QUART: Les admissions es realitzaran per rigorós ordre d’inscripció. En cas necessari, tenint en compte la capacitat de les instal lacions i de nombre màxim d’inscripcions per programes, grups o activitats es realitzarà una selecció per l’equip multiprofessional del Centre, atenent a:

1 º .- Valoració mèdica de la necessitat.

2 º .- Valoració socio-econòmica personal i / o familiar.

3 º .- Ordre d’inscripció.

Pujar

 

PROTOCOL Nº. 8

DATA: 1 D’ABRIL DE 1996

ASSUMPTE: Regulació Serveis de Perruqueries.

PRIMER: Els horaris de la Perruqueries s’adaptaran als de la jornada d’obertura oficial del Centre i el contingut específic de cada contracte.

SEGON: Els preus dels serveis s’han d’incrementar cada any, segons l’IPC oficial. El director de cada centre serà l’encarregat de realitzar els càlculs necessaris i de confeccionar les corresponents llistes que seran lliurades als Concessionaris, signades i segellades, perquè figuren en lloc visible.

TERCER: Els Concessionaris no podran incrementar cap preu ni deixar de prestar cap servei sense l’autorització per escrit de la Direcció del Centre.

QUART: Els productes o serveis que no figuren en la llista oficial de preus, hauran de ser proposats per a la seva inclusió a la Direcció del Centre.

Pujar

 

PROTOCOL Nº 9

DATA: 1 D’ABRIL DE 1886

ASSUMPTE: RÈGIM DE CONVIVÈNCIA
(Protocol derogat per l’Ordre del 20 de desembre de 2005.
Veure en aquesta pàgina web en Normativa Drets i Deures)

PRIMER .- La condició d’usuari, que dóna dret a una persona a participar en les activitats o gaudir dels serveis generals del Centre i accés a les dependències corresponents, podrà ser suspesa totalment o parcialment, per un terme que va de l’amonestació per escrit per les faltes lleus i la suspensió d’1 dia a 6 mesos per a les faltes greus, fins a la suspensió de 6 mesos a l’expulsió del Centre per a les faltes molt greus, quan es distorsioni el bon funcionament del centre amb conductes que atemptin contra les normes reglamentàries o consuetudinàries de convivència.

SEGON .- Són faltes lleus:

a) Alterar les normes de convivència i respecte mutu, creant situacions de malestar en el Centre.

b) Utilitzar inadequadament les instal.lacions i mitjans del Centre.

TERCER .- Són faltes greus:

a) La reiteració de faltes lleus.

b) Pertorbar les activitats del Centre.

c) Promoure o participar en baralles o baralles de qualsevol tipus.

d) Falsejar o ocultar dades en relació amb el gaudi de qualsevol prestació o servei.

QUART .- Són faltes molt greus:

a) La reiteració de les faltes greus.

b) La sostracció de béns o qualsevol classe d’objectes propietat del Centre, del personal o de qualsevol usuari.

c) L’agressió física o els maltractaments greus a altres usuaris, personal del Centre o qualsevol persona que tingui relació amb el.

d) Falsejar o ocultar declaracions o aportar dades inexactes i rellevants en relació amb la condició d’usuari.

CINQUÈ .- La decisió de sancionar, sense perjudici de les altres responsabilitats que siguin procedents serà adoptada pel Consell d’Usuaris en les faltes lleus i greus proposant a la Direcció Territorial de Treball i Afers Socials les molt greus, previ informe i qualificació del tipus de falta, complint el tràmit d’audiència a l’interessat.

SISÈ .- El director del Centre podrà prendre la decisió immediata de l’expulsió temporal d’un usuari, atenint-se a la gravetat i perillositat que pugui representar la seva permanència a les instal.lacions del Centre, posant en coneixement del Consell d’Usuaris a efectes d’aplicació de la sanció que correspongui.

SETÈ .- La possibilitat de sancionar prescriurà segons el que estableix la normativa vigent.

VUITÈ .- Contra l’acord de suspensió, l’usuari podrà interposar recurs ordinari en el termini d’un mes al director territorial de Treball i Afers Socials en les sancions corresponents a faltes lleus i greus ia la Direcció General de Serveis Socials a la molt greus, que decidiran a la vista dels informes del director del Centre, del Consell d’Usuaris i d’altres que es consideren convenients. El pronunciament definitiu es realitzarà en el termini màxim de tres mesos.

Pujar

 

PROTOCOL Nº.: 10

DATA: 2 DE MAIG DE 1996

ASSUMPTE: DATES PER L’ELECCIÓ DELS CONSELLS D’USUARIS.

Per tal d’unificar criteris en tots els Centres Especialitzats d’Atenció als Majors pel que fa a dates d’elecció dels òrgans de participació dels usuaris i atès que el gruix de les activitats d’aquests s’inicien en els mesos de setembre i octubre es disposa el següent:

PRIMER .- Tots els centres han de tenir anualment conclòs el procés d’elecció del Consell d’Usuaris en finalitzar el mes de novembre.

SEGON .- Tant l’elecció de Delegats com de membres del Consell d’Usuaris es regularà segons el que estableix l’PROTOCOL N º. 2 de data 26 de febrer de 1996.

TERCER .- Es podrà tenir una sola delegació o representació d’àrea per usuari. En el cas que un mateix usuari sigui elegit per dos o més grups d’activitats, la delegació serà ostentada pel següent en nombre de vots. Igualment en cas de renúncia d’usuari seleccionat per un grup o activitat, la representació recaurà en el següent mes votat i així successivament.

QUART .- De cada una de les eleccions de Delegats com dels components del Consell d’Usuaris s’aixecarà acta d’acord amb el model de l’annex I.

ANNEX I

ACTA D’ELECCIÓ DE DELEGAT

GRUP O ACTIVITAT :_________________________

Al Centre Especialitzat d’Atenció als Majors de _________________ amb domicili a ________________________, a les ___________ hores del dia _____ de _______________ de __________ es procedeix a l’elecció del representant del Grup o activitat més amunt.

Componen la Mesa Electoral el / la director / a del Centre i el / la Secretari / a del Consell d’Usuaris que actuarà com a tal en la mesa electoral.

El cens de votants és el que s’adjunta a la presenta acta i que correspon amb el qual ha estat exposat en el Tauler d’Anuncis del Centre durant el període reglamentari.

NOMBRE D’ELECTORS :________ nombre d’electors que voten: ________

VOTS VÀLIDS: _______ VOTS NULS: _______ VOTS EN BLANC :_____

L’escrutini dels vots emesos dóna el següent resultat:

NOM I COGNOMS VOTS OBTINGUTS

Sr /ª._____________________________________ ________

Sr /ª._____________________________________ ________

Sr /ª._____________________________________ ________

Sr /ª._____________________________________ ________

Sr /ª._____________________________________ ________

Conseqüentment queda elegit com Representant del Grup o activitat ressenyat en l’encapçalament d’aquesta acta Sr / Sra. __________________________________________________________.

D’aquesta acta s’exposarà un exemplar en el tauler d’anuncis del CEAM, una altra quedarà en els arxius del Centre i una altra serà remesa a l’Entitat Titular per a coneixement general.

I perquè consti i un cop finalitzat tot el procés d’elecció s’expedeix la present a les ________ del mateix dia de començament.

EL / LA DIRECTOR / A DEL CENTRE EL / LA SECRETARI / A DEL CONSELL

Signat .:______________________________ Sgt.: _________________________________

Pujar

 

PROTOCOL Nº.: 11

DATA: 2 de maig de 1996

ASSUMPTE: CELEBRACIÓ DE REUNIONS GENERALS.

PRIMER .- Anualment el mes de juny, es celebrarà una reunió general ordinària, a la qual podran assistir tots els usuaris del centre. Igualment es podran convocar totes les reunions generals extraordinàries es consideren necessàries per al bon funcionament del Centre.

SEGON .- Les reunions es convocaran per l’Administració amb un mínim d’antelació de set dies i en l’esmentada convocatòria figurarà l’ordre del dia que comptarà amb el coneixement del Consell d’Usuaris que podrà proposar els assumptes que consideri oportú tractar.

TERCER .- Serà obligatori incloure en l’ordre del dia de les reunions generals ordinàries els següents punts:

a) Lectura acta de l’anterior reunió general.

b) Dació de comptes dels fons propis del Consell d’Usuaris.

c) Informe anual d’activitats i funcionament del Centre.

d) Precs i preguntes.

Pujar