Organització. Instrucció número 12

INSTRUCCIÓ Núm. 12

CENTRES ESPECIALITZATS D’ATENCIÓ A MAJORS

DEFINICIÓ .-

Els Centres Especialitzats d’Atenció a Majors es defineixen com a centres de dia d’atenció preventiva, destinats a oferir serveis especialitzats i específics tendents a aconseguir el manteniment de la gent gran en un estat físic i emocional que els permeti valer-se per si mateixos i romandre en el seu medi familiar i social, a fi d’evitar i / o retardar l’ingrés en residències i hospitals.

Els centres es configuren com a unitats de prevenció, manteniment de la salut, rehabilitació, formació, informació i desenvolupament d’activitats culturals, de lleure, convivència i promoció social, que propiciaran hàbits de vida saludable, al mateix temps que dinamitzaran les relacions interpersonals i grupals , per tal d’evitar la soledat i el desarrelament, convertint-se en un recurs de suport tant per als grans com per a les famílies a fi de facilitar-los l’romandre en el seu entorn el màxim temps possible.

ÀMBIT DE COMPETÈNCIA .-

Els centres desenvoluparan les seves funcions en els programes destinats a gent gran que s’efectuen en l’àmbit geogràfic de la seva competència.

A més del desenvolupament de les funcions pròpies de Centre Especialitzat d’Atenció als Majors, assumirà les tasques de coordinació i assessorament a entitats, col.laboració amb el Pla d’Ordenació dels Serveis Socials, etc. així com en la implantació dels programes que amb caràcter general es destinen a tota la població de la gent gran de la Comunitat Valenciana (Programes de Vacances, Termalisme, Transport, Ajudes a les Mestresses de Casa, etc.). A aquest efecte se li assignarà a cada centre una zona d’influència determinada per raó de la seva ubicació.

Els Centres Especialitzats d’Atenció als Majors ubicats en localitats on no hi hagi implantats i en funcionament Clubs de Convivència municipals, continuaran realitzant activitats de lleure i convivència, tenint en compte en tot moment, les limitacions d’aforament de cada centre.

En aquells centres on els ajuntaments tinguin Clubs de Convivència, seran aquests els que assumeixin als nous usuaris per a les activitats d’oci i convivència.

Els Centres Especialitzats d’Atenció als Majors desenvoluparan programes conjunts de coordinació i col.laboració amb els ajuntaments, per tal d’evitar duplicitats i rendibilitzar al màxim els recursos existents.

USUARIS .-

Podran ser usuaris del Centre Especialitzat d’Atenció als Majors, tota persona que tingui complerts els 60 anys, no pateixi malaltia infecto-contagiosa ni psicopaties susceptibles d’alterar la normal convivència del centre.

Les àrees de treball del Centre s’estableixen atenent al perfil dels usuaris agrupats segons les seves característiques a:

- Gent gran sanes, en les quals la involució pròpia de l’edat va a determinar l’aparició d’unes limitacions, que, sense constituir seqüeles d’una patologia, si va a impedir, o almenys limitar, la realització d’una sèrie d’activitats.

- Gent gran en què l’aparició d’aquestes limitacions ja ha originat una disminució de les seves capacitats físiques i en molts casos de les seves capacitats de relació social. En aquests casos és molt important el manteniment de les capacitats que li queden i recuperar i / o millorar en la mesura del possible les limitacions ja existents.

- Persones majors que continuen patint seqüeles després d’haver superat el procés de rehabilitació funcional a través dels sistemes hospitalaris i ambulatoris, i que necessiten continuar amb exercicis de manteniment, però que per la seva situació emocional són incapaços de realitzar per si sols en el seu domicili , ajudant no només a ells sinó a les seves famílies.

- Persones de 60 a 65 anys que continuen en actiu laboralment, per als que el Centre ofereix programes com a mesura perquè una vegada arribat el cessament brusc de la seva activitat per la jubilació, es troben immersos en una dinàmica d’ocupar el seu temps lliure i seguir sentint-se útils.

A R E A S D E T R A B A J O. -

l. – ÀREA DE PREVENCIÓ I MANTENIMENT DE LA SALUT .-

El Servei Mèdic del Centre desenvoluparà a través dels programes, xerrades, campanyes, etc. els següents objectius.

OBJECTIUS:

-Detecció precoç de malalties.

-Evitar i / o reduir accidents

cerebrovasculars i malalties

cardiovasculars.

- Detecció de factors de risc:

- Hipertensió

- Diabetis

- Hiperlipèmies.

- Obesitat

PROGRAMES:

- Control i Prevenció:

- Hipercolesterolèmia

- Hipertensió arterial.

- Hiperglucèmia.

- Control Alimentari i Dietètic dels diferents grups de risc.

- Vacunacions:

- Antigripal

- Antitetànica.

- Control i seguiment sanitari i dietètic-del Servei de Menjador.

ll .- ÀREA DE REHABILITACIÓ PREVENTIVA .-

Comprèn totes aquelles mesures preventives que mitjançant un exercici suau i progressiu evitin en la mesura possible la tendència de la persona gran cap a la cronicitat i invalidesa.

-OBJECTIUS:

- Millorar i / o mantenir la funció cardiorespiratòria.

- Evitar les alteracions de l’estàtica.

- Millorar i / o mantenir la funció de l’aparell locomotor.

- Evitar l’aparició de deformitats.

PROGRAMES:

- Ioga.

- Unitat de Fisioteràpia:

- Taules de Gimnàstica Motoritzada.

- Gimnàstica Específica.

- Unitat de Tractament del Dolor.

- Tècniques de relaxació.

- Tècniques de memorització.

- Tallers de psicomotricitat.

III .- ÀREA D’INFORMACIÓ I FORMACIÓ D’HÀBITS DE SALUT .-

OBJECTIUS:

- Aconseguir augmentar el nivell de coneixements sanitaris.

- Modificar hàbits i costums perjudicials per la salut.

- Crear conductes sanes.

PROGRAMES:

- Higiene personal:

- Alimentació.

- Lavabo corporal

- Mesures higièniques específiques.

- Higiene del vestir.

- Hàbits tòxics.

-Higiene mental.

-Higiene del medi:

- Habitatge

- Prevenció accidents domèstics.

- Problemàtica social.

- Higiene i salut ambiental del centre.

IV .- ÀREA D’ACTIVITATS FISICO-ESPORTIVES .-

A més dels beneficis per a la salut física, en l’àrea psicosocial l’esport proporciona a la persona gran interès per una activitat, augment de les relacions socials, reforça la seguretat en si mateix i desenvolupa la seva capacitat intel lectual.

OBJECTIUS:

-Evitar:

- La pèrdua muscular

- La descalcificació

- El deteriorament del rendiment cardíac.

- L’obesitat

- La fatiga …….

- Millorar:

- L’agilitat

- L’elasticitat

- La oxigenació

- La mobilitat

- La coordinació

- L’estabilitat

- L’autonomia i autoestima ……..

ACTIVITATS:

- Gerontogimnàstica

- Billar

- Petanca

- Marxa

- Pin-pong

- Bitlles

- Mini-Golf

- Natació ………..

V. – ÀREA DE TERÀPIA OCUPACIONAL .-

Amb la utilització de situacions i activitats apropiades, la teràpia ocupacional pretén aconseguir recuperar o desenvolupar les aptituds de la persona gran en els aspectes tant físics, emocionals i socials, així com la capacitat de comunicar i integrar en el seu món familiar i social.

OBJECTIUS:

- Mantenir la funció psicofísica.

- Facilitar els contactes socials.

- Potenciar els gustos i aficions.

- Ocupar el temps lliure.

- Infondre optimisme i il • lusió i lluitar

contra la soledat.

- Millorar i augmentar l’autonomia

personal i l’autoestima.

Aquesta àrea es desenvolupa a través de grups i tallers com ara:

- Dibuix i Pintura.

- Manualitats: – Macramé.

- Ceràmica.

- Làmines Holandeses ….

- Cursos de tall i disseny.

- Cursos de balls: – Balls de saló.

- Balls regionals.

- Taller de costura:

- Disfresses.

- Peces de vestir.

- Taller de periodisme.

- Taller de teatre,

- Taller d’animació musical: – Rondalles

- Corals.

VI-ÀREA SOCIO-EDUCATIVA .-

Els objectius d’aquest programa seran el conèixer i aplicar la informació rebuda per afavorir l’accessibilitat a recursos prestacions i serveis, així com ampliar coneixements educatius, activitats i inquietuds intel.lectuals.

Es desenvoluparà a través d’activitats com ara:

- Cicles de conferències, xerrades, seminaris sobre matèries d’interès per la gent gran.

- Aules de lectura i escriptura.

- Cursos de plantes medicinals.

- Perfeccionament de llengua castellana.

- Aula de Valencià.

- Idiomes estrangers: – Francès

- Anglès

VII .- ÀREA D’ACTIVITATS D’OCI I CONVIVÈNCIA .-

OBJECTIUS:

-Evitar:

- L’aïllament.

- La solitud.

- La depressió.

- La pèrdua o deteriorament dels sentits.

- El desequilibri psico-afectiu.

- Potenciar:

- Les relacions humanes.

- Els sentits.

- L’autoestima.

- Les capacitats recreatives.

- L’ocupació del temps lliure.

- Les relacions socials.

- La comunicació …..

ACTIVITATS:

- Interrelació amb altres centres.

- Esports.

- Concursos.

- Actuacions artístiques.

- Celebracions de fi de curs.

-Jornades de convivència amb altres col.lectius de la població.

- Viatges.

SERVEIS DEL CENTRE:

SERVEI METGE .-

Destinat a oferir una informació i formació sanitària, medicina preventiva i orientació de la salut, amb la finalitat de detectar precoçment les possibles patologies i derivació als serveis sanitaris corresponents. Desenvolupament i supervisió dels programes rehabilitadors i físico-esportius del centre. Atenció d’infermeria.

SERVEI SOCIAL .-

Proporcionarà als usuaris i les seves famílies informació especialitzada sobre programes específics dirigits a la gent gran.

- Informació general sobre recursos existents de caràcter especialitzat i condicions d’accés a aquests.

- Programes específics destinats a la gent gran a la zona d’influència del Centre (Termalisme, Vacances, programa de Vacances de Temps Lliure, Transports …) i qualsevol altre programa que pugui crear en el futur.

- Diagnòstic i tractament social de persones amb problemes familiars i d’inadaptació al medi social, atenent els seus problemes emocionals i recolzant per a la seva integració en el centre i en el seu medi familiar i social.

- Foment i seguiment dels programes i serveis del Centre.

- Organització i treball amb grups d’usuaris.

- Intervenció en el grup familiar de l’ancià.

- Impulsar la cooperació social.

SERVEI DE PODOLOGIA .-

Atès per un professional especialista en el tractament dels peus i la problemàtica que presenten. Prestat en règim de contractació de serveis.

SERVEIS DE PERRUQUERIA .-

Serveis tant per dones com per cavallers prestat en règim de concessió de serveis a canvi de preus reduïts.

SERVEI MENJADOR-CAFETERIA .-

Servei destinat a satisfer les necessitats alimentaris i de relació de la gent gran en el qual s’oferirà una dieta variada i sana, supervisada mèdicament. Oferint un espai destinat exclusivament a aquestes finalitats en el qual els usuaris gaudeixin del seu temps lliure en un ambient agradable.

AUTOSERVEI BUGADERIA .-

Dispensat amb màquines semi-industrials, una rentadora i una assecadora amb dispositiu de fitxes per al seu funcionament. Evitarà que les persones grans realitzen esforços que vagin en detriment de la seva salut, mantenint una bones condicions d’higiene en persones amb limitacions funcionals, disposant de més temps lliure i estalviant treball domèstic per poder destinar-lo a les relacions interpersonals i altres activitats.

ALTRES SERVEIS .-

Els centres disposaran de sala de TV, Biblioteca, zones d’esbarjo, etc., I qualsevol altre servei que per l’organisme competent s’autoritzi, sempre que els recursos tant humans com d’espai de cada centre ho permetin.

PARTICIPACIÓ DE LA GENT GRAN AL FUNCIONAMENT DE CENTRE .-

La participació de la gent gran en el funcionament del Centre estarà implantada a cinc nivells:

PRIMER NIVELL .- La integració de l’usuari en els diferents serveis i / o activitats o grups.

SEGON NIVELL .- Els usuaris amb inquietuds i desitjos de col.laborar, que per les seves facultats, experiència i potencialitats contribueixin activament en la creació i manteniment d’activitats i grups, servint de motivació tant per a ells com per a la resta d’usuaris.

TERCER NIVELL .- El voluntariat social a nivell de suport a les persones grans que ho necessitin, tant dins del centre com al seu domicili i entorn, per al desenvolupament d’activitats que els facilitin les relacions i integració en el centre.

QUART NIVELL .- Dins de cada activitat o grup es triarà anualment, per i entre els integrants, un delegat la competència serà recollir i derivar cap al representant de la seva àrea de treball les demandes, suggeriments i propostes que considerin oportunes.

CINQUÈ NIVELL .- Per cada àrea de treball es triarà anualment, per i entre els delegats de les activitats i grups integrats en aquesta àrea, un representant que serà el que formarà part del Consell d’Usuaris.

ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ .-

L’òrgan de participació de la gent gran al centre, serà a través del Consell d’Usuaris.

El Consell d’Usuaris estarà integrat pels representants dels usuaris elegits per cada àrea de treball, el director del centre i els professionals necessaris segons els temes a tractar.

Els Representants seran elegits anualment per i entre els usuaris de les diferents activitats i grups programats per a aquest exercici, i és requisit imprescindible que cada un d’ells estigui integrat activament en el grup o activitat pel qual ha estat elegit.

Els Representants de cada àrea de treball tindran com a missió primordial elevar al Consell totes les demandes, suggeriments i propostes els siguin presentades pels delegats de les activitats o grups de l’àrea de la seva competència.

El funcionament del Consell estarà subjecte a la normativa vigent que l’Entitat titular estableixi.