Drets i Deures. Ordre 20-12-2005

Conselleria de Benestar Social

ORDRE de 20 de desembre de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l’Estatut dels Usuaris de centres de serveis socials especialitzats per al’atenció de persones majors. [2005/14438]

La llei 5 / 1997 de la Generalitat Valenciana per la qual es regula el sistema de serveis socials a la Comunitat Valenciana en el seu article 96 estableix que els drets i deures dels usuaris dels centres de serveis socials hauran de concretar-se en els reglaments de règim intern, respectant en tot cas els drets i llibertats constitucionalment garantits. En el seu article 97 assenyala com a obligacions dels usuaris, el compliment de les normes de convivència, el respecte mutu i la col.laboració amb el personal assistencial.

Per la seva banda, el Decret 91/2002 del Govern Valencià, sobre Registre dels Titulars d’Activitats d’Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Servicis i Centres d’Acció Social, a la Comunitat Valenciana, en l’article 43.e 3, estableix amb caràcter general els drets dels usuaris dels centres de serveis socials que han d’estar garantits.

L’Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d’autorització i funcionament dels centres de serveis socials especialitzats per al’atenció de gent gran, estableix la tipologia de centres així com els requisits per ser usuaris dels mateixos i el règim de participació dels usuaris en el funcionament del centre, derogant en aquesta matèria la regulació que es contemplava en l’Ordre de 29 de juny de 1987, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, sobre Estatut dels Centres de Tercera Edat i el seu Reglament Electoral.

Pel que fa als centres especialitzats d’atenció als majors (CEAMS), l’Ordre de la Conselleria de Treball i Afers Socials de 22 d’octubre de 1996, regula els requisits per ser usuaris d’aquests centres, així com el règim de participació dels usuaris en el funcionament dels centres.

La present ordre té com a objectiu donar compliment a l’esmentat article 43.e.3 del Decret 91/2002 i garantir els drets individuals de cada un dels usuaris, preservant aquests drets fins i tot de les possibles actuacions anòmales que altres usuaris puguin cometre en detriment del normal funcionament del centre.

La integració de l’usuari en el centre i en l’entorn en què es troba, el respecte a la individualitat, intimitat i tracte personalitzat a tots i cadascun dels usuaris i del personal del centre, constitueixen principis bàsics que han de disciplinar el funcionament de els centres d’atenció a gent gran en les seves diferents modalitats.

Els diversos aspectes que integren el contingut que es regula en aquesta ordre, hauran de ser convenientment desenvolupats i adaptats a través dels respectius reglaments de règim interior, per assegurar l’existència en cada centre dels ambients harmònics de convivència.

En virtut de tot això, a proposta de la Direcció General de Serveis Socials, i fent ús de les facultats que em confereix l’article 5.m de l’esmentada Llei 5 / 1997, l’article 35 de la Llei 5 / 1983 del Govern Valencià , el Decret 120/2003, de 11 de juliol del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, i el Decret 91/2002, de 30 de maig de 2002, del Govern Valencià

ORDENE

Article únic

Per la present ordre s’aprova l’Estatut dels Usuaris de centres de serveis socials especialitzats per al’atenció de persones majors de titularitat de la Conselleria de Benestar Social, i dels usuaris de centres privats o municipals que acorden aplicar aquest Estatut bé perquè així ho decideixin lliurement o bé acceptant com a condició per adherir-se al programa de finançament de la Generalitat Valenciana la Ordre de convocatòria així ho exigeixi, amb el contingut que figura en l’annex a aquesta ordre.

Disposició transitòria

Els centres objecte de la present Ordre disposaran d’un termini de tres mesos de l’entrada en vigor per a adaptar a la mateixa els seus reglaments de règim interior.

Disposició derogatòria

Queden derogats els articles 23, 24 i 27 de l’Ordre de 29 de juny de 1987, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social.

Disposicions finals

Primera

S’autoritza la Direcció General de Serveis Socials per a dictar les instruccions necessàries en aplicació, interpretació i desenvolupament d’aquest Estatut.

Segona

Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 20 desembre 2005

La consellera de Benestar Social

Alicia de Miguel García

ANNEX

ESTATUT DELS USUARIS DE CENTRES DE

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS PER

L’ATENCIÓ DE PERSONES MAJORS.

Títol I

DRETS I DEURES DELS USUARIS

Capítol Primer

Dels drets dels usuaris

Article 1

A més dels drets que es reconeixen en l’article 43.e.3. del Decret 91/2002 del Govern Valencià, els usuaris tenen els següents drets:

a) Participar com a elector i poder ser elegit en els processos d’elecció del Consell d’Usuaris que es desenvolupin en el centre, llevat del que disposa el règim de sancions per aquest Estatut.

b) Participar activament en les activitats que s’organitzen, col.laborant amb la seva experiència i coneixements, en la mesura de les seves possibilitats.

c) Formar part dels grups d’activitats que al centre es constitueixin.

d) Presentar suggeriments a la direcció del centre amb propostes de millora de serveis i d’activitats.

e) Tenir accés a tot tipus de publicacions i llibres que es reben al Centre.

f) Formular reclamacions, per al que s’habilitaran els sistemes adients per tal que puguin ser emplenades i dipositades pels usuaris i resoltes per la direcció del centre o, si escau la direcció territorial corresponent.

g) En el cas de centres residencials, mantenir relacions amb els seus familiars i amics, respectant les normes del centre tant els usuaris com els seus familiars.

h) A una atenció sense discriminació per raó d’edat, sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social. Tenen dret al màxim respecte de la seva persona ia rebre un tracte correcte per part del personal i els altres residents o usuaris.

i) A rebre una informació clara i completa sobre l’organització del centre, les seves condicions i normatives del centre i tota la informació que sigui rellevant per la seva estada en el mateix. Tenen dret igualment a ser informats de qualsevol canvi que pugui originar-se en la dinàmica de funcionament del centre i que l’afectin.

j) A estar informats de manera completa i decidir la seva incorporació en estudis o investigacions clíniques, amb les degudes garanties, sabent que poden negar-s’hi sense que això representi cap tipus de discriminació per part del personal del centre o l’entitat.

k) A conèixer als professionals del centre i dret a conèixer qui és la persona o persones a les que pot dirigir les seves preguntes o demanar informacions sobre qüestions relacionades amb el centre, la seva organització, la seva estada en ell, ia ser rebut en horaris convenients per a ambdues parts.

l) A mantenir la seva vida cultural, social o política, salvaguardant en tot cas, el legítim pluralisme d’opinió.

m) A rebre tots els serveis que es presten en el centre en les condicions establertes, acordades o convingudes entre l’usuari o tutor i el centre ..

n) A considerar si és el cas com a domicili propi l’establiment residencial que l’acull, així com a exercir els seus drets individuals, amb especial lusió a l’exercici de la vida afectiva i la llibertat d’expressió, fent en tot cas un ús del mateix d’acord amb el que estableixi el Reglament de Règim Interior del centre.

o) A la intimitat en el seu procés d’atenció, independentment de les condicions estructurals del centre.

p) A rebre la informació adequada i suficient sobre els programes i tractaments oportuns, incloent beneficis, desavantatges i possibles alternatives. Quan l’usuari no es trobi en condicions de rebre informació ni de prendre decisions, el centre de consultar al seu tutor o familiar designat a aquest efecte.

q) A conèixer la seva història sociosanitària.

Capítol Segon

Dels deures dels usuaris

Article 2

Són deures dels usuaris:

a) Complir el present Estatut i el Reglament de Règim Interior del Centre.

b) Complir els acords i instruccions emanades de la Direcció del Centre.

c) Utilitzar les instal.lacions del Centre adequadament, d’acord amb les normes d’ús.

d) Guardar les normes de convivència, higiene i respecte mutu tant en el Centre com en qualsevol altre lloc on es realitzin les activitats organitzades.

e) Abonar puntualment els serveis, preus públics o prestacions econòmiques que normativa o contractualment s’estipulen.

f) Col • laborar al màxim en el compliment de les normes internes del centre, i respectar les condicions d’admissió, estada i sortida del centre, recollides en la reglamentació o contracte.

g) Col laborar en la vida quotidiana del centre i en la seva autocura, segons les seves capacitats.

h) Respectar l’ideari del centre.

i) Tractar amb el màxim respecte al personal del centre i als altres usuaris. Tot usuari té el deure de respectar la intimitat, el repòs i la tranquil.litat dels altres usuaris.

j) Si s’escau, acatar i complir les resolucions sancionadores fermes per infraccions comeses en la condició d’usuari i previstes en el present Estatut.

k) Deure de signar el document pertinent, en el cas de negar-se a les actuacions sanitàries proposades, especialment en cas de proves diagnòstiques, actuacions preventives i tractaments d’especial rellevància per a la salut de l’usuari. En aquest document haurà d’expressar amb claredat que l’usuari ha quedat suficientment informat de les situacions que poden derivar i que rebutja els procediments suggerits.

Títol II

RÈGIM DE VISITES I SORTIDES EN CENTRES RESIDENCIALS.

Article 3. Règim de visites

1. Les visites als usuaris es realitzaran en l’horari i condicions determinades en cada centre, atenent en el cas les circumstàncies que concorrin en l’usuari.

2. Els visitants han de comunicar la seva entrada i sortida al personal del servei de consergeria del centre i respectar en tot moment les llibertats i drets que assisteixen a tots els residents, especialment la seva privacitat i intimitat.

3. Les visites s’han d’ajustar en el cas a les prescripcions facultatives a què estiguin sotmesos els residents, consultant, en cas de dubte, amb el personal del centre.

En el cas de residents assistits, han de comunicar a aquest personal tant el desplaçament d’aquests residents a altres zones del centre, com en el seu cas la sortida i la previsió de retorn.

4. El centre podrà limitar de forma motivada, justificada i expressa, les visites de familiars.

5. En el cas de visites a presumptes incapaços amb autorització judicial d’internament ia incapacitats, la visita s’ha d’ajustar al que disposa la resolució judicial o, si no al que disposa el tutor o representant legal de l’usuari o usuària, respectant en tot cas les mesures d’atenció que adopti el centre.

Article 4. Sortides

1. El règim d’entrades i sortides de residents en els centres residencials serà lliure, s’haurà de comunicar la sortida al centre i sense perjudici del que disposen els apartats següents.

2. Els usuaris han de respectar els horaris que, si s’escau, es determinen en el Reglament de Règim Interior del centre o per la Direcció del mateix

3. Les absències de durada continuada superiors a vuit hores hauran de ser comunicades a la Direcció del centre amb caràcter previ.

4. Amb independència de la naturalesa i durada de les sortides, aquells usuaris i usuàries amb control d’infermeria continuat, hauran de ser informats prèviament pels professionals al seu càrrec sobre la conveniència o no de la sortida. No obstant, la decisió última i la responsabilitat sobre la mateixa correspon a l’usuari o usuària, si tingués plenitud de facultats, o en cas contrari, al seu tutor o familiar responsable de la sortida.

Títol III

PREMIS, INFRACCIONS I SANCIONS

Capítol Primer

Dels premis

Article 5

El Consell d’Usuaris del Centre podrà proposar davant els directors territorials que correspongui la concessió de “menció honorífica” a favor d’aquells usuaris que per la seva especial dedicació a aquest, considerin mereixedors de tal distinció.

La proposta es resoldrà degudament a la vista de les raons i justificacions argumentades pel Consell d’Usuaris.

Capítol Segon

De les infraccions o actuacions anòmales dels usuaris.

Article 6

Les infraccions o actuacions anòmales dels usuaris en els centres o en les activitats desenvolupades pels mateixos es classificaran en lleus, greus i molt greus.

Article 7

Són infraccions lleus:

a) Irregularitats en l’observació de les prescripcions contingudes en el present Estatut, que no tinguin transcendència directa sobre els drets de les persones, de la seva salut i la seguretat.

b) Alterar les normes de convivència i respecte mutu, creant al Centre situacions de malestar de caràcter lleu.

c) Incomplir les instruccions donades pels responsables de la Direcció del Centre per al bon desenvolupament de les activitats organitzades.

d) Utilitzar inadequadament les instal.lacions i equipament del centre o pertorbar les activitats d’aquest.

Article 8

Són infraccions greus:

a) La reiteració de faltes lleus, des de la tercera comesa

b) Alterar les normes de convivència de forma habitual, creant situacions de malestar de caràcter greu en el centre.

c) No comunicar la sortida del centre quan aquesta suposi absentar-se del mateix durant més de vuit hores.

d) Demora injustificada de tres mesos en el pagament de la quota, estada o servei.

e) Utilitzar aparells o eines no autoritzades per les normes del centre.

f) Promoure i participar en altercats, baralles, baralles de qualsevol tipus, amb usuaris i / o personal del centre, sempre que no es derivin danys greus a tercers.

g) Faltar al respecte o insultar el personal del centre, a la Direcció del centre, o la resta d’usuaris o visitants.

h) Falsejar o ocultar dades, en relació amb el gaudi de qualsevol prestació o servei.

i) No acatar ni complir les sancions fermes imposades per la comissió d’infraccions de caràcter greu o molt greu.

Article 9

Són infraccions molt greus:

a) La reiteració de faltes greus, des de la tercera comesa.

b) Agressions físiques o maltractaments psicològics greus a altres usuaris o personal del centre oa tercers que estiguin en el centre.

c) Ser condemnat per assetjament sexual a usuaris o empleats del centre.

d) Demora injustificada de més de tres mesos en el pagament de la quota, estada o servei.

e) No comunicar l’absència del centre quan aquesta és superior a tres dies.

f) Falsejar o ocultar declaracions o aportar dades inexactes i que siguin rellevants en relació amb la condició d’usuari.

g) Sostreure béns o deteriorar intencionadament qualsevol classe d’aparells o objectes del centre, d’altres usuaris o del personal del centre.

Capítol Tercer

De les sancions

Article 10

1. Sense perjudici de les altres responsabilitats que siguin procedents, les sancions que es podran imposar als usuaris que incorrin en algunes de les faltes esmentades en l’apartat anterior són les següents:

a) Per infraccions lleus:

1r. Amonestació verbal privada

2 º. Amonestació individual escrita

3 º. Prohibició del dret al gaudi de serveis lúdics i de participació en activitats del centre fins a 2 mesos.

b) Per infraccions greus:

1r. Suspensió de la condició d’usuari de CEAM per un temps no superior a sis mesos.

2 º. Prohibició del dret al gaudi de serveis lúdics i de participació en activitats del centre durant un temps entre dos fins a sis mesos.

3 º. Trasllat forçós del resident al domicili familiar o, si escau a un altre centre, per un període no superior a dos mesos.

4t. Suspensió del finançament públic de l’estada al centre on s’ha comès la infracció per un termini no superior a dos mesos.

c) Per infraccions molt greus:

1r. Suspensió de la condició d’usuari de CEAM per un període de més de sis mesos i fins a cinc anys.

2 º. Pèrdua de la condició d’usuari del CEAM en què s’hagi comès la infracció i la inhabilitació per a pertànyer a qualsevol altre centre de la Conselleria de Benestar Social per un període de fins a cinc anys.

3 º. Trasllat definitiu al domicili familiar o, si escau a un altre centre.

4t. Suspensió de la concessió de finançament de la Conselleria de Benestar Social per a l’estada de l’usuari en centres de serveis socials especialitzats d’atenció a gent gran fins a un màxim d’un any.

5. Inhabilitació per obtenir finançament de la Conselleria de Benestar Social per a estades en centres de serveis socials especialitzats d’atenció per a gent gran en un període de fins a dos anys.

2. Els usuaris sancionats per infraccions greus o molt greus no podran participar com elegibles en els processos electorals que se celebrin al Centre mentre no quedi complerta o prescrita la sanció.

3. La prescripció de les infraccions i les sancions es regeix pel que disposa la Llei 30/92 del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Article 11

El caràcter disciplinari de les sancions no exonera de les possibles responsabilitats civils o penals.

Article 12. Graduació de les sancions

Qualificades les infraccions, les sancions es graduaran en atenció a la intencionalitat o negligència, a les circumstàncies personals, a la gravetat o transcendència dels fets, a l’existència de violència de gènere, ia les mostres de penediment i consegüent reparació dels danys de tota índole que hagi pogut produir.

Article 13. Reiteració i reincidència

Es produeix reiteració i reincidència quan el responsable de la falta hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma per la comissió d’una altra falta de la mateixa naturalesa en el termini d’un any en el cas de les lleus, dos anys per a la greus i cinc anys per a les molt greus, a comptar des que haguera resultat ferma aquella altra falta anterior.

Títol IV

EXPEDIENTS SANCIONADORS

Article 14

El procediment sancionador s’ajustarà al que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, i en la normativa de desenvolupament que regula el relatiu a l’exercici de la potestat sancionadora.

Article 15. Incoació.

La iniciació de l’expedient sancionador es durà a terme d’aquesta manera:

a) Per infraccions lleus. Els expedients sancionadors per faltes lleus seran iniciats pel director del Centre per pròpia iniciativa, a petició raonada del Consell d’Usuaris o per denúncia. En l’acord d’incoació es nomenarà instructor.

b) Per infraccions greus o molt greus. Els expedients sancionadors per faltes greus o molt greus seran iniciats pels directors territorials de la Conselleria de Benestar Social per pròpia iniciativa, a petició raonada del director del centre o del Consell d’Usuaris, per ordres d’un superior o per denúncia.

Article 16

1. Resolució. Els expedients per infraccions lleus seran resolts pel director del Centre observant les normes del procediment i s’arxivarà a l’expedient personal de l’usuari. Contra la resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el director territorial en el termini d’un mes.

2. Els expedients per infraccions greus i molt greus seran resolts pel director territorial de la Conselleria de Benestar Social. Contra la resolució es pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Serveis Socials en el termini d’un mes.

Article 17

En el cas d’usuaris de centres privats i municipals, la iniciació i resolució dels expedients sancionadors correspondrà al director del centre, sense ulterior recurs administratiu, excepte en aquells expedients motivats per alguna de les infraccions previstes en els articles 8.d, 8. h, 9.d, i 9.f en què la sanció a imposar sigui alguna de les que preveu l’article 10.b.4 º, c.4 º, o 5 º, aplicant a aquests expedients el règim previst als articles 15.by 16.2 de la present ordre.